Técnico Actividades Comerciais

TÉCNICO ACTIVIDADES COMERCIAIS

Que título se obtén? Técnica/o en Actividades Comerciais.

Que se aprende a facer? Desenvolver actividades de distribución e comercialización de bens e/ou servizos, xestionar un
pequeno establecemento comercial aplicando as normas de calidade e seguridade establecidas e respectando a lexislación.

En que ámbitos se traballa? En calquera sector produtivo dentro da área de comercialización ou nas seccións de establecementos comerciais, realizando actividades de venda de produtos e/ou servizos a través de diversas canles de comercialización, ou ben realizando funcións de organización e xestión do seu propio comercio. Trátase de traballadoras e traballadores por conta propia que xestionan un pequeno comercio ou unha tenda tradicional, ou por conta allea que exercen a súa actividade nos departamentos ou nas seccións de comercialización de calquera empresa ou organización, en diversos subsectores: en establecementos comerciais pequenos, medianos ou grandes, traballando por conta allea en diferentes seccións comerciais; na comercialización de produtos e servizos por conta propia e allea, fóra do establecemento comercial; no departamento comercial de pequenas e medianas empresas (PME) e empresas industriais; no departamento de atención á clientela e ás persoas consumidoras e usuarias de organismos públicos; en empresas industriais e comerciais grandes e medianas; no sector do comercio polo miúdo.

Que ocupacións se desempeñan? Vendedor/ora; vendedor/ora técnico/a; representante comercial; orientador/ora comercial; promotor/ora; televendedor/ora; vendedor/ora a distancia; teleoperador/ora (en call centers); axente de información e atención á clientela; caixeira/o ou repoñedor/ora; operador/ora de contact centers; administrador/ora de contidos en liña; comerciante de tenda; xerente de pequeno comercio; técnica/o de xestión de existencias e almacén; xefa/e de almacén; responsable de recepción de mercadorías; responsable de expedición de mercadorías; técnica/o en loxística de almacéns e técnica/o de información e atención á clientela en empresas.

85%

do noso alumnado aproba o ciclo de comercio.

460

horas de distintas actividades en equipo.

320

exercicios de expresión e comprensión en inglés.

410

horas de formación en centros de traballo.

Módulos Profesionais do Ciclo

CÓDIGOMÓDULOS 1º CURSOHORAS
MP1233Aplicacións informáticas para o comercio133
MP1231Dinamización do punto de venda160
MP1236Formación e orientación laboral107
MP0156Inglés160
MP1226Marketing na actividade comercial160
MP1232Procesos de venda160
MP1229Xestión de compras80
CÓDIGOMÓDULOS 2º CURSOHORAS
MP1235Comercio electrónico123
MP1234Servizos de atención comercial87
MP1228Técnicas de almacén123
MP1230Venda técnica123
MP1227Xestión dun pequeno comercio174
MP1237Formación en Centros de Traballo410