Aviso Legal

AVISO LEGAL

DATOS IDENTIFICATIVOS

En cumprimento co deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, a continuación reflíctense os seguintes datos: A empresa titular de http://www.colexiomendino.com é a SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA MENDIÑO con domicilio en RÚA  PI I MARGALL Nº 139, CP 36.202 VIGO (PONTEVEDRA), correo electrónico: mendino@mendino.org, teléfono contacto: 986 293 444, con número de  asentos 4 e 5C.I. F:  F-36.627.008, inscrita no Rexistro Mercantil de PONTEVEDRA no tomo 1, Folio 50, Asentos 4 e 5,Número 36PO-50 

INFORMACION ADICIONAL SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS:

 1. RESPONSABLE: Quen é o Responsable do tratamento dos seus datos?

Identidade:  SOCIEDADE COOPERATIVA  GALEGA  MENDIÑO.  –  CIF:  F-36.627.008

Enderezo Postal: Rúa  Pi i  Margall  nº 139, 36.202 Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 986 293 444- correo electrónico: mendino@mendino.org

DPO: DOSAES GROUP, S.L.- EMAIL: info@dosaesgroup.com

2. FINALIDADE: Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

En  SOCIEDADE COOPERATIVA  GALEGA  MENDIÑO tratamos a información que nos facilitan as persoas interesadas para as seguintes finalidades:

 • Reservar a praza no colexio
 • Facer efectiva a matriculación do alumno/a no colexio
 • Xestión das actividades organizadas polo centro
 • Prestar o servizo solicitado e facturación do  mesmo  
 • Xestionar e facilitar información sobre bolsas e/ou axudas
 • Promocionar a actividade do colexio a través da Web, de blogues e das redes sociais.
 • Levar control das faltas de asistencia e/ou asistencias a folgas.
 • Informar sobre postos de traballo.

3. LIMITACIÓN PRAZO DE CONSERVACION: Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Os datos proporcionados conservaranse durante os anos necesarios para cumprir coas obrigacións legais.

4. LEXITIMACION: Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos datos é o consentimento obtido do interesado, ademais da contratación dos servizos.

5. DESTINATARIOS: A que destinatarios se lle comunicaran os seus datos?

Os datos comunicaranse a:

 • Xunta de Galicia
 • Consellería de Educación
 • Administración Tributaria
 • Bancos e Entidades Financeiras
 • Xestoría
 • Terceiras entidades necesarias para a xestión da visitas e excursións escolares
 • Terceiros aos que debamos comunicar os datos por obrigación legal. 

6. DEREITOS: Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre que na  SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA MENDIÑO estamos a tratar datos persoais que lles  concirnen, ou non. 

As persoas interesadas teñen dereito a acceder ós seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos.

En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso unicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados poderán opoñerse ó tratamento dos seus datos.  SOCIEDADE COOPERATIVA  GALEGA MENDIÑO deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos #imperioso, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.

O interesado ten dereito a retirar o consentimento en calquera momento, sen que iso afecte á  licitude do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Para obter información adicional sobre os seus dereitos visite a páxina Web da Axencia Española de Protección de Datos ( https://www.agpd.es/

Para exercer o seu dereitos pode escribirnos un correo electrónico a mendino@mendino.org no que debe identificarse achegando copia do seu DNI e indicar o dereito que desexa exercer e o motivo.

7. PROCEDENCIA: Como obtivemos os seus datos?

 • Os datos persoais que tratamos en  SOCIEDADE COOPERATIVA  GALEGA  MENDIÑO proceden do propio do propio interesado e/ou do seu representante legal.
 • As categorías de datos que se tratan son:
 • Datos de identificación (Nome, apelidos, DNI, Enderezo,  Telf e correo electrónico)
 • Características Persoais (Estado civil, Data e lugar de nacemento, sexo, nacionalidade)
 • Datos académicos
 • Datos bancarios
 • Datos de saúde (departamento de orientación)